Výskum

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský

Súčasnosť

Členovia katedry sa vo svojom výskume v súčasnosti zaoberajú najmä špecifikami odborného jazyka, jazykovými zručnosťami a využívaním moderných technológií vo výučbe. Výsledky svojho výskumu prezentujú prostredníctvom domácich i zahraničných konferencií, zborníkov a odborných časopisov. Svoje teoretické vedomosti i praktické skúsenosti využívajú pri tvorbe učebných materiálov predovšetkým v rámci medzinárodnej spolupráce na európskych projektoch. Aktuálne sa na katedre rieši 5 projektov, vrátane dvoch medzinárodných projektov schémy Erasmus+, dvoch projektov VEGA a jedného projektu KEGA.

Projekt FALINAR (2014 – 2017) je koordinátorský projekt katedry, ktorého riešitelia sú PhDr. Janka Pavlovová, CSc., Mgr. Eva Kaščáková, PhD., Oľga Spišáková, PhDr. Roman Sorger, PhD. a Mgr. Marek Zvirinský, PhD. v spolupráci so zahraničnými partnermi (Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V. – Nemecko, Univerzita v Rijeke – Chorvátsko a Bios Life Long Learning Centre – Cyprus). Projekt sa zameriava na  študentov a vyučujúcich cestovného ruchu, absolventov štúdia vstupujúcich na trh práce, zamestnancov a multiplikátorov v cestovnom ruchu. Jeho cieľom je  vývoj a implementácia interaktívnych učebných materiálov z odborného nemeckého jazyka pre medicínu, bezpečnosť a životné prostredie v cestovnom ruchu.

Ďalej sú členovia katedry zapojení do medzinárodného projektu Talented Europe (2015 – 2018), ktorého cieľom je vyvinúť platformu slúžiacu ako databáza a sociálna sieť najlepších študentov v Európe. Riešiteľmi za Katedru jazykov sú Mgr. M. Pľuchtová, Mgr. K. Planetová a Mgr. S. Polakovičová, PhD. Zahraničnými partnermi sú IES Puerto de la Cruz – Telesforo Bravo – Španielsko, CIFP César Manrique – Španielsko, European Projects Association – Belgicko a Univerzita v Bedfordshire, UK.

Cieľom projektu VEGA Personálna a sociálna deixa v slovenčine (2016 – 2019) je výskum jazykových prostriedkov a komunikačných stratégií vo vybraných komunikačných sférach, prostredníctvom ktorých sa výpoveď vzťahuje na účastníkov i neúčastníkov komunikácie. Zodpovednou riešiteľkou je prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. z Prešovskej univerzity v Prešove. Riešiteľky z Katedry jazykov sú PhDr. Alexandra Brestovičová, PhD. a Mgr. Milada Walková, PhD.

Druhým projektom VEGA, na ktorom spolupracujú členovia katedry, je Výskum a vývoj nových progresívnych prístupov na báze nedeštruktívneho testovania pre detekciu a analýzu porušenia vnútorných štruktúr oceľovokordových a gumotextilných dopravných pásov s využitím experimentálnych a simulačných metód (2016 – 2019). Zodpovedným riešiteľom je prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE. Za Katedru jazykov sú do projektu zapojené PhDr. Beáta Czéreová, Mgr. Ľudmila Petríková a PhDr. Hedviga Semanová, PhD.

Projekt KEGA Edukácia vysokoškolákov technického zamerania pre potreby globálneho trhu práce (2016 – 2018) vedie PhDr. Daniela Hrehová, PhD. z Katedry spoločenských vied TUKE. Riešiteľmi za Katedru jazykov sú Mgr. Tomáš Ilečko, PhD. a PhDr. Roman Sorger, PhD. Cieľom projektu je vytvorenie a zavedenie celouniverzitného multidisciplinárneho prakticky zameraného predmetu Formovanie kompetencií pre potreby globálneho trhu práce s dôrazom na podnikateľské aktivity pre neekonómov.