PhD Studies

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

"What was good yesterday is not enough today and tomorrow will be not enough what meets our demands today."

John Amos Comenius

1.   Prihlásenie sa na doktorandskú skúšku z cudzieho jazyka

Doktorand sa môže prihlásiť na doktorandskú skúšku z jazyka, len ak má prideleného jazykového konzultanta. Výber jazykového konzultanta je vždy na začiatku zimného alebo letného semestra. Nikdy nie pred skúškou.

Doktorandskej skúšky sa vždy zúčastňuje aj odborný školiteľ doktoranda, ako člen komisie. V prípade, že sa odborný školiteľ nemôže skúšky zúčastniť, na základe písomného splnomocnenia poverí iného odborného školiteľa, aby ho na skúške zastúpil.

Doktorandské skúšky sa konajú v zimnom a letnom skúškovom období. Termíny skúšky sú na webovej stránke KJ zverejnené v zápočtovom týždni pred skúškovým obdobím príslušného semestra. Uvedené termíny sú záväzné. Výnimočné termíny z organizačných dôvodov Katedra jazykov neposkytuje.

Informácie a pokyny k priebehu skúšky doktorandov
z odborného cudzieho jazyka v ZS 2020/2021

2.  Požiadavky na doktorandskú skúšku (obsah skúšky)

Doktorandská skúška z cudzieho jazyka sa skladá z týchto častí:

 • preklad vybranej časti zo 100 strán odborného textu z cudzieho do slovenského jazyka, ktorý súvisí s témou dizertačnej práce (nie písomne),
 • rozhovor na jednu z odborných tém (doktorand si pripraví 8 odborných tém súvisiacich s témou dizertačnej práce, doktorand môže použiť vizuálne pomôcky (napr. grafy, obrázky a pod.), prípadne si pripraví PowerPointovú prezentáciu (na skúšku si prinesie svoj notebook).
 • rozhovor na jednu z ôsmich konverzačných tém (uvedených nižšie).

Konverzačné témy:

 1. Moje pracovisko/ My workplace
 • názov pracoviska, veľkosť, zameranie (výučby a výskumu), personálne zloženie,
 • moja pozícia, povinnosti, pracovná náplň.
 1. Doktorandské štúdium/ PhD study
 • podmienky pre prijatie a prijímací proces, organizácia PhD. štúdia,
 • pracovisko, názov a zameranie dizertačnej práce, jej cieľ, metódy a prínos,
 • súčasný stav štúdia (štúdium literatúry, výskum, experimenty, merania, štatistika...),
 • podmienky ukončenia.
 1. Konferencie / Conferences
 • význam a prínos,
 • postup pri prihlasovaní sa ako účastník, podmienky,
 • povinnosti organizátora,
 • prezentačná technika a formy príspevkov (postery, prednášky, workshopy),
 • vlastné skúsenosti.
 1. Štúdium v zahraničí / Studying abroad
 • hľadanie možností (štipendiá, granty, agentúry, nadácie),
 • postup pri podávaní prihlášok (dokumentácia),
 • podmienky prijatia (odborné a jazykové predpoklady),
 • vlastné skúsenosti – očakávania a prínosy.
 1. Projekty/ Projects
 • druhy projektov, programy (na pracovisku, fakulte),
 • postupy pri podávaní žiadostí o grant,
 • projektový a časový manažment,
 • vlastné skúsenosti.
 1. Pracovný trh a moja kariéra/ Labour market and my career
 • postupy a možnosti pri hľadaní práce, formy zamestnania,
 • pracovný pohovor (príprava, typické otázky),
 • inzeráty, motivačný list a životopis,
 • vlastné skúsenosti a plány v profesijnej kariére.
 1. Výskum a vývoj/ Research and development
 • typy výskumu (základný/aplikovaný, kvalitatívny/kvantitatívny),
 • financovanie výskumu (projekty),
 • patenty a vynálezy, IPR,
 • význam výskumu a osobné postoje.
 1. Veda, technika a životné prostredie/ Science, technology, and the environment
 • prínosy vedy a techniky a ich dopad na životné prostredie,
 • obnoviteľné zdroje energie,
 • využitie vedy na riešenie problémov životného prostredia.